KIRKLARELİ BABAESKİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Duyurusu (Babaeski Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü)

İhale Duyurusu (Babaeski Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü)

İHALE İLANI 

Babaeski Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 

          2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-d ve 51-gmaddesi gereğince 1+3 yıl süreyle Babaeski Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü mutfak, restoran ve çay bahçesinin Demirbaş (Taşınır/Taşınmaz) Bedeli Karşılığı İşletmeciye verilmesi işi. 

 

1.      İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

Gazikemal Mah. Fatih Cad.No89 39200 Babaeski/Kırklareli adresinde bulunan Babaeski Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü mutfak, restoran ve çay bahçesinin tek paket olarak Demirbaş (Taşınır/Taşınmaz) Bedeli Karşılığı Dört (4) yıl süreyle işletmeciye verilmesi işi.

2.      Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

a)      İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

b)      İhale dokümanının görülebileceği yer:Babaeski Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü

c)      İhale dokümanının satın alınabileceği yer:Babaeski Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü

d)      İhale dokümanı satış bedeli: Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil İki yüz Türk Lirasıdır (200 TL). İhale dokümanını almak isteyenler, doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI BABAESKİ ŞUBESİ TR 3700 0100 0098 0789 7824 5008 iban numaralı işletme hesabına yatırmaları gerekmektedir. İhale dokümanı 22/06/2020 Pazartesi günü saat:10.00 'dan itibaren satın alınmaya başlanıp, en son 26/06/2020 Cuma günü tarihinde saat 10.00'a kadar satın alınabilir.

e)      İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare, bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

f)       İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

3.      İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

a)İhalenin Yapılacağı Adres: Babaeski Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) İhale Tarihi             :26/06/2020 Cuma günü.

c) İhale Saati                :11.00

d) İhale Usulü              : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35 d ve 51-g maddesi uyarınca

4.      Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,

a)      Tahmin Edilen Bedel  :179.567,92 TL (Yüz yetmiş dokuz bin beş yüz altmış yedi lira doksan iki kuruş) (1Yıllık)

b)     Geçici Teminat Miktarı         :Teklif edilen fiyatın %3 ü

5.      İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan/davet tarihinin veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c)Teklif vermeye yetkili o günü gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Sosyal Sigortalar Kurumundan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.

e) Bağlı olduğu vergi dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge.
f) Teklif mektubu.
g)Teklif edilen bedelin %3 "ü olan tutarda geçici teminat.
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
j)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Yukarıda istenen belgelerin asılları teklif dosyasında sunulacak, istekli asıl belgeleri geri almak isterse idare tarafından suretleri aslına uygun olarak görülüp tasdik edilmesinden sonra kendisine verilecektir.

Hacı Hasan Mahallesi Atatürk Caddesi No 30 Babaeski/KIRKLARELİ - 0 288 512 11 07

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.